معصومه حاجی عموشا
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

ردیف

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی

عنوان درس­هایی که تدریس نموده یا می­نمایید

  تاریخ

شروع

پایان

1

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

صرف (1) و (2)

1378

تاکنون

2

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

قواعد عربی (1) تا (5)

1378

تاکنون

3

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

ادبیات عرب (1) تا (4)

1378

تاکنون

4

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

تجوید قرآن کریم

1391

تاکنون

5

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

همکاری در پروژه آموزش نحو با رویکرد معنا گرایی

1389

تاکنون

6

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

عضویت در کمیته تخصصی صرف و نحو

1378

تاکنون

7

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

عضو شورای بخش زبان عربی

دانشگاه امام صادق (ع)

1389

تاکنون

 
ENGLISH