معصومه حاجی عموشا
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
  1. اخذ رتبه اول ،دوره کارشناسی
  2. کسب عنوان پژوهش برتر در دوره تربیت محقق در سال 1386
  3. کسب رتبه سوم ،همایش دانش آموختگان پژوهشگر در سال 1383
  4. کسب عنوان مولف مطبوعاتی برتر هفته پژوهش در سال 1384
ENGLISH